Projektstyrning

En partner för flera tjänsteområden. Projektstyrning i stora och komplexa projekt är som att bygga upp en större verksamhet men på väldigt begränsad tid. Vi har kunskapen och arbetsmetodiken som krävs för att få alla tjänsteområden att samverka för optimal projektstyrning. 

Projektstyrning

The Seemly way

Beställarstöd

Säkerställ en stabil beställarorganisation genom våra erfarna konsulter. De stöttar er vid en transformering och strukturella förändringar i er organisation:

 • Strategisk rådgivare
 • Projektgenomförande
 • Projektorganisation
 • Projektkontor
 • Upphandlingar
ekonomi

Projektledning

Vi erbjuder de ledande tjänster som projeket behöver under hela eller delar av projektets olika faser – på plats eller på distans. Våra konsulter stöttar er med rollerna: 

 • Projektledare/chef
 • Projekteringsledare
 • Projektingenjör
 • Teknikansvarig
 • Platschef/Byggledare

Arkitekt

Arkitektur är en viktig men också komplicerad funktion inom alla projekt. Med vår hjälp får ni stöd från tidiga skeden med de utmaningar som ni står inför med arkitekturen:

 • Markanvisningar
 • Konceptutveckling
 • Hållbarhet
 • Visualisering

Avtal

Använd vår kompetens inom avtal för att skapa tydlighet och transparens i projektet. Våra konsulter har varit med i kontraktsfrågor för de mest komplexa och avancerade frågeställningarna. Vi erbjuder bland annat:

 • Ramavtal & Avropshantering
 • Konsult & leverantörs avtal
 • Samarbetsavtal
 • Entreprenadavtal

Tidplanering

Vi vet att tidplanering alltid är en utmaning. Ta hjälp av oss för att klara era tidleveranser mot era uppsatta mål. Vi erbjuder kompetenser bland annat inom:

 • Målstyrning på aktivitetsnivå och projektfaser
 • Arbetsätt Work breakdown structure (WBS-planering)
 • WBS – CBS koppling
 • Framdrifts KPI:er

Ekonomi & Risk

Ekonomistyrning är A och O i alla projekt, oavsett storlek, då varje projekt har en avsatt budget. Med vårt arbetssätt och verktyg säkerställer vi en proaktiv projektuppföljning genom hela projektet. Ta hjälp av oss med:

 • Kalkyl/Budget/Prognos/Riskhantering
 • Arbetssätt Cost breakdown structure (CBS – styrning)
 • CBS- WBS koppling
 • Ekonomi KPI:er

Kommunikation

Ett projekts kommunikation är avgörande ur flera aspekter. Vi hjälper er stadigfästa en säker kommunikationsplattform samt ett hållbart dokument- och kommunikationsflöde med versionshantering. Genom vår kunskap och engagemang etablerar vi tillsammans eran:

 • Kommunikationsplatsform (CDE)
 • Dokument & avtalshantering
 • Change Management process (ändringsbegäran)

Rapportering

En tydlig rapportstruktur från dag start som skapar en god översikt av projektet och dess delaktiviteter. Detta genererar skarphet i er avvikelsehantering och skapar bra beslutsunderlag i projektet och till ledande befattningar och funktioner i verksamheten  samt dess ägare. Exempel på rapporter:

 • Månadsrapport Projektchef och VD
 • Rapport styrgrupp (Tid, Ekonomi, Risk, Avrop, ÄTA)
 • Styrelse-och ägarrapport

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!